25 op de begraafplaats een ruim lijkenhuis C. WERKEN, NIET AAN DE GEMEENTE BEHOORENDE. De wegen van Polderbesturencorporati├źn en andere bijzondere personen, welke in deze Gemeente aanwezig zijn, bevinden zich in een betrekkelijk goeden staat; klag- ten daaromtrent zijn ons althans niet ter oore gekomen. 2de 3de 4de 5de 6de 19 21 120 185 692 129 in de 1ste klasse en twee grafruimten in de tweede klasse afgestaan; hierdoor zal men verpligt zijn tot het inrigten van kelders der 1ste klasse over te gaan, hetwelk in 1868 zal plaats hebben. De inkomsten der begraafplaats bedroegen bij eene sterfte van 2231 personen de som van f 5227.46]welke som niet gunstig is tegenover de opbrengst van 1866, toen bij eene sterfte van 3329 personen f 9050.311 ontvangen werd. Het getal der begravenen bedroeg 1166, en wel: in de 1ste klasse In 1867 werd daargesteld, bestaande in twee kamers met een groot locaal daartusscheningerigt voor de bewaring en bewa king van lijken en schijndooden. Dit gebouw heeft eene lengte van 25 ellen bij 5.50 ellen breedtemet eene brits waarop de kisten geplaatst worden, lang 18 ellen. De beplantingen werden uitgebreid en verbeterd en een weg naar het lijkenhuis werd bestraat, terwijl de toe gang naar de begraafplaats voorzien werd van trottoirs. De kosten van het een en ander met het onderhoud bedroegen in totaal 5,241..72|.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 31