26 HOOFDSTUK VI. Medische en ftemeente-Policie. Omtrent den toestand der begraafplaatsen van Kerkge nootschappen en bijzondere personen kan worden mede gedeeld, dal die eveneens, voor zoo verre ons bekend isvoldoende mag genoemd wordende Israëlitische be graafplaats werd met een muur omheind en daardoor aanzienlijk verbeterd en in het onderhoud der beide overige begraafplaatsen werd naar behooren voorzien. De maatregelen genomen ter bevordering van den ge zondheidstoestand en ter voorkoming en genezing van ziekten, bepaalden zich, blijkens het als Bijlage M hier achter gevoegde rapport van het Collegie van Gemeente- geneeskunstoefenaren, tot het toezigl op woningen, beer putten, mestfaalten en riolen, het onderzoek naar de slooten, die in het belang der gezondheid moesten gerei nigd, gedempt of door spuijing verbeterd worden en het doen aanvoeren van goed drinkwater gedurende de be staande Cholera-epidemie. De heerschende ziekten gedurende het afgeloopen jaar, welke op de sterfte der bevolking en op haren gezondheids toestand nadeelig hebben gewerkt, bestonden in: de Cholera-Asialicadie in den nazomer gedurende een korten lijd alhier werd opgemerkt, waartoe betrekking heeft Bijlage N, en de Kinkhoest, die betrekkelijk lang onder de kinderen is blijven heerschen. Opmerking verdient het, dal te Scheveninjen geen van beide dier ziekten zich hebben vertoond, zijnde de eenige cholerazieke, die in Bijlage N als te Scheveningen te huis a. MEDISCHE POLICIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 32