27 590 1006 416 behoorende wordt vermeldeen bewoner van een der huisjes bij de Koninginnebrug. De buitengewone sterfte, door eerstgemelde ziekte ver oorzaakt, bedroeg slechts 62, zoodat men niet kan zeggen dat daardoor invloed op de sterfte werd uilgeoefend. «65 119 359 49 506 70 112 134 71 85 41 49 Omtrent de ligging der begraafplaatsen in betrekking tot den gezondheidstoestand, waarin gedurende het jaar 1867 geene verandering heeft plaats gehad, hebben wij derhalve geene bijzondere opmerkingen mede te deelen. De slaat der bijzondere begraafplaatsen iszoo als reeds op pag. 26 vermeld werdzeer voldoende en omtrent dien van de burgerlijke of algemeene begraafplaats werd in het vorige Hoofdstuk door ons berigt gegeven. Hel overzigt van den toestand van het gasthuis is op genomen in het jaarlijksch verslag van de Commissie van bijstand en-het beheer van dal gesticht, als Bijlage O achter dit Verslag volgende, alsmede in dat van den geneesheer-directeur (zie Bijlage P), en ten aanzien van het geneeskundig geslicht voor krankzinnigen kan, vol gens de medcdeeling van lleeren Begenten, over 1867 niets bijzonders vermeld worden. Wij laten derhalve alleen de voorgeschreven statistieke opgaven volgen: Voor de gast- en ziekenhuizen be droeg het aantal lijders op 1 January. en op 31 December van het jaar. Het getal der gedurende het jaar ter verpleging opgenomen personen be droeg Dat der verpleegden, die zijn: a. ontslagen b. overleden. Beide geslacht. V rouw. Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 33