10 “21 31 12 7 5 4 2°. het aantal scholieren op den 1 sten Januari j 1867 beliep en op den 31 sten December 1867. Waarbij werden aangenomen In het geheel zijn in 1867 a. ontslagen b. overleden 3 2 7 8 1 1 112 114 5 2 4 3 6 6 3 14 12 2 23 24 14 18 67 74 37 42 10 4 17 12 20 18 5 45 40 1 2 Voor de krankzinnigengestichten be droeg het aantal lijders op 1 January. en op 31 December van het jaar. Het getal der gedurende het jaar ter verpleging opgenomen personen be droeg Dat der verpleegden, die zijn: a. ontslagen b. overleden 1°. Het getal verpleegden in de in- rigting bedroeg op den Isten January 1867 en op den 31 sten December 1867. Dat der in 1867 ter verpleging opgenomenen bedroeg In het geheel zijn in 1867 a. ontslagen b. overleden Ten aanzien der Idioteninrigting zijn ons de navol gende statistieke opgaven verstrekt: Van de vier uit het gesticht ontslagen jongens waren drie geschikt om op' eene gewone school over te gaan of een handwerk aan te leeren; de twee jongens, die de “28 Totaal. Meisje;. Jongens. f; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 34