29 De regeling der geneeskundige dienst voor de armen en de hiervoor loegekende belooningen werden vermeld in het Gemeenteverslag voor 1866, in hetwelk ook het een en ander is medegedeeld omtrent de goede werking van die dienst. school verlietenwaren beiden genoegzaam ontwikkeld om op eene gewone school onderwijs te kunnen genieten. Aan het gebouw der inrigting is eene belangrijke uit breiding gegeven door het aanbouwen van vier localen in den tuin voor eene klasse voor de minst ontwikkelden, voor gymnastische oefeningen en voor eene werkplaats ten dienste van het sigaren maken of andere handwerken. De vooruitgaande ontwikkeling der kinderen in het algemeen levert het bewijs der deugdzaamheid van de aangewende hulpmiddelen tot ontwikkeling en van den onverflaauwden ijver van directie en personeel. I Het verrigt aantal vaccinatiën en revaccinatiën wijst aan een cijfer van 1030, waaronder 506 vaccinatiën voor komen, die gratis zijn geschied, en wel ruim 200 van wegc het Burgerlijk Armbestuur. Het geneeskundig toezigt op de prostitutie heeft ge regeld plaats gehad; de geneeskundige, met het onder zoek dei’ publieke vrouwen belast, heeft althans daarvoor op de bepaalde dagen en uren gevaceerd, maar even als vroeger hebben die vrouwen zich daaraan zooveel mogelijk onttrokken. Het getal van 778 te dier zake ingestelde vervolgingen leveren hiervan hel duidelijk bewijs, maar toont tevens aan, dat deze zaak van wege de politie met zorg wordt nagegaan. De keurmeesters der levensmiddelen zijn vermeld in het Gemeenteverslag van 1866, pag. 39. Daarin is alleen deze verandering gekomen, dal aan den keurmeester der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 35