30 aardappelenL. T. Beck wachtgeld is verleenduit hoofde de keuring van aardappelen is afgeschalt. De verordeningen en bepalingen op den invoer van vleesch en vee en op de keuring van visch werden kracht dadig gehandhaafd, en dien ten gevolge werden onder scheidene partijen vleesch en visch afgekeurd die voor menschelijk voedsel nadeelig bleken te zijn. In de meeste gevallen kon evenwel niet worden bewezen, dat het af gekeurde was verkocht of te koop gesteldhetwelk voor de vervolging gevorderd wordt, zoodat slechts zeven ver volgingen ter zake van het te koop aanbieden van bedor ven visch konden worden ingesteld. De zamenstelling van de Gemeentepolitie, met vermel ding van de bezoldiging der ambtenaren en bedienden, is opgenomen in het Gemeenteverslag van 1806. De voornaamste veranderingen van het personeel beslaan in de benoeming van den Heer Pierre Frederic Blom, van Commissaris tot Hoofdcommissaris van politie, bij Koninklijk besluit van den Islen Maart 1867, n°. 80; van den Heer Adolf Frederik Beukman tot Commis saris van politie, welke betrekking hij laatstelijk te Gouda vervulde, bij hetzelfde Koninklijk besluit; van den Heer Johannes Gijsbertus van Schoonhoven, laatstelijk Inspecteur van politie 1ste klasse, tot Commis saris van politie, standplaats Sckeveningenbij Koninklijk besluit van den 28sten Mei 1867, n°. 89; van den Heer Ludwig Burchard Wulffers, Commis saris van politie te Leyden, tot gelijke betrekking alhier bij Koninklijk besluit van den 2den Augustus 1867, n°. 41 b. gemeentepolitie. l i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 36