33 a. b. c. d. Bovendien is door spuit n°. 6 hulp verleend bij een brand op den 5den September 1867 in een hooiberg op de Beeklaan, onder Loosduinen. De opgaven omtrent de straatverlichting werden in het vorig Verslag medegedeeld en wij zullen hier slechts opmerken, dat de omvang dier verlichting steeds toe neemt naar gelang der uitbreiding van de bebouwde kom der Gemeente. De met de gasadministratie aanhangige procedure over het doen branden der lichten langs den Scheveningschen weg gedurende het geheele jaar werd door de Arron- dissements-Regtbank ten voordeeledoch door het Provin ciaal Geregtshof ten nadeele der Gemeente beslist, ten gevolge waarvan met de administratie eene schikking is getroffen tot het niet langer branden dier lichten dan ge durende het badsaizoen, onder gebondenheid der Gemeente om vooraf' de kosten van aanleg en onderhoud der lan- taarnen enz. aan de gasfabriek te voldoen. Ook ten aanzien der opgave van gasfabrieken alhier kunnen wij volstaan met de verwijzing naar het vorig Verslag, omdat daarin sedert het jaar 1866 geene veran dering is ontstaan. De vermelding der aangewende kosten voor de politie, nachtwacht brandweer en straatverlichting is te vinden in het Gemeenteverslag over het jaar 1866. Wij besluiten dit Hoofdstuk met de mededeeling, dat de inwoners alhier geenszins, overeenkomstig art. 192 der Gemeentewet, ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang zijn opgeroepen. 3 l 5>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 39