35 geene subsidiën voor bouw of herstel van kerken en pastorijen of toelagen aan predikantenpastoors en kapel- laans verleend. Evenmin werden alhier kosten aan den bouw en het bnderhoud van pastorijen besteed. De voor godsdienstige doeleinden, krachtens magtiging, aanvaarde makingen en schenkingen, bestonden uit: f 300 aan de ’s Gravenhaagsche Bijbelvereenigingdoor wijlen P. Heszler, wed. van J. D. W. Bohne; 375 aan het Par. Kerkbestuur van de H. Theresia door wijlen Hendrik Peters; f 1000 aan het Bestuur der Liduina-Vrouwenvereeniging van de H. Elisabeth, door wijlen Vrouwe M. E. Bitters, laatstelijk wed. van den Heer F. L. J. Gertzen; ƒ1000 aan de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente, door de Douairière Baronesse van der Gappellen van Ber- kenwoude, geb. van Tuyll van Serooskerken 5000 aan het Evang. Luthersch Weeshuis; f 1000 aan het Bestuur der Vereeniging tot voortdu rende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van ver ongelukte Scheveningsche visschers; 2500 aan het Isr. Weeshuis; 2500 aan het Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis 5000 aan de Bemonstrantsche Gemeente; - alles door wijlen den Heer J. C. Verlouw; aan het Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Ned. Herv. Gemeente de nalatenschap van wijlen den Heer J. C. Verlouw waarvan de renten levenslang zullen worden genoten door des erflaters zuster; 10 aandeelen, ieder groot 1000, aan het Par. Kerk bestuur van de H. Theresia, in de geldleening ten be hoeve dier kerk, door wijlen den Heer J. van der Lubbe en diens echtgenoote, wijlen Mejufvrouw C. van Kuijk; f 100 aan de armen dezer Gemeente, door .wijlen Me jufvrouw J. G. Onder de Wijngaart Gansius;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 41