31 gemiddeld 2726 2651 5377 2085 2151 gemiddeld 4236 mededeeling en opvoeding. In zijne plaats werd voorzien door de benoeming van den heer F. Snel hoofdonderwijzer te Schiedam. 15 April 1867 4204 15 Julij 1867 4302 15 Oct. 1867 4242 2058 2117 2094 2702 2689 2777 2734 5340 5323 5468 5375 2638 2634 2691 2641 Ten behoeve dier scholen werden geene subsidiën ver leend door het Rijk of door de Provincie en evenmin werden 15 April 15 Julij 15 October 1867 De Gemeente leed een gevoelig verlies door het over lijden op den 24sten November 1867 van den hoofd onderwijzer aan de Gemeenteschool op het Kortenbosch W. Koning; ruim veertig jaren was hij aan het hoofd dier school werkzaam en aan zijne nagedachtenis willen wij volgaarne den lof toekennendat hij een volijverig en bekwaam onderwijzer was en dat zijn werk goede vruch ten heeft opgeleverd. Het overlijden van den heer T. .1. Akkersdijk, hoofd onderwijzer aan de school voor minvermogenden in de Achterraamstraatop den 5den Maart 1867, werd door ons niet minder betreurddaar wij in den korten tijd zijner dienst hem hadden leeren waarderen als een goed onderwijzer, die aan eigen bekwaamheid eene groote geschiktheid paarde voor Het getal leerlingen bedroeg: op 15 January 1867 15 April 1867 15 Julij 1867 Kosteloos onderwezen werden: op 15 Jan. 1867 4197 leerlingen, waarvan 2070 Mann. Vrouw, geslacht. 2127 2146 2185 2148 Beide geslacht. Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 43