38 2,536.22 - 13,598.84 4,083.461 f 75,516.24 De kosten van het onderwijs (art. 32 der Wet van den 13den Augustus 1867 {Staatsblad n°. 103) zijn zamenge- steld als volgt: Aanbouw en vernieuwing van schoollocalen en onder- wijzerswoningen hebben in den loop van 1867 niet plaats gehad. daarvoor door andere corporation of bijzondere personen subsidiën toegekend. De bekostiging dezer inrigtingen geschiedde alleen door de Gemeente. 1,719.80 3,401.74 250.— f 18,950.07 - 26,013.601 - 4,962.50 Jaarwedden der a. hoofdonderwijzers b. hulponderwijzers Toelagen ten behoeve van kweekelingen Kosten van het onderwijs in de handwer ken Kosten van het opriglen van schoolge bouwen Kosten van het instandhouden der school gebouwen en van het aanschaffen en onder houden der schoohneubelen Kosten van het aanschaffen van school boeken en schoolbehoeften der leerlingen, alsmede die van het onderhouden der school boeken en schoolbehoeften der leerlingen Kosten van licht, benoodigd voor de school localen Kosten van brandbenoodigd voor idem. Kosten der Plaatselijke Schoolcommissie. Transporter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 44