43 8 44 1100 995 18 Bewaarscholen. Het aantal scholen is in 1867 met drie vermeerderd en bestaat uit 5 Gemeentebewaarscholenwaarvan 1 te Scheveningenen 11 Bijzondere bewaarscholen. 21 Het getal der leerlingen op de Gemeentebewaarscholen bedroeg 1068 en op de Bijzondere857 Aan het jaarlijksch verslag der gezamenlijke Commissiën van toezigt over de Gemeentebewaarscholen ontleenen wij de verklaring, dat de toestand dier scholen over het al gemeen zeer goed is en dat men reden heeft, om te roemen in den ijver en de bekwaamheid van het onder wijzend personeel. Bij de oprigting der nieuwe bewaarschool in de Hekke- laan, die met February 1867 geopend werd, is de hoofd- onderwijzeresse Mej. E. Croes naar die school overge plaatst en werd in hare plaatsna gehouden vergelijkend examen, tot Hoofdonderwijzeresse der school op de Vol- dersgracht benoemd Mej. E. Kool. De hoofdonderwijze resse der school te Scheveningen Mej. J. H. Schouten van der Toorn is den 20sten Maart 1867 overleden en voor de plaats, die zij met zooveel lust en geschiktheid bekleedde, werd na vergelijkend examen benoemd Mej. J. F. Kasper. Voor de Gemeentebewaarscholen is het onderwijzend personeel zamengesteld uit 5 en voor de Bijzondere uit: 1 10 Mann. Vrouw. Beide geslacht. 2168 1852 „ingen. Vrouwen. Kweekelii Mannen. Hulponderwijzers. Mannen. Vrouwen. Hoofdonderwijzers. Mannen. Vrouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 49