y I N II O LT I). 4. 5. '11 26. 34. 34. 36, 5'1. 57. 61. 65. 1. Hoofdstuk I. BEVOLKING II. VERKIEZINGEN i> ill. GEMEENTEBESTUUR. IV. GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMENWERKEN EN ÏNRIGTINGEN VI. MEDISCHE EN GEMEENTE-POLITIE VII. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ VIII. KERKELIJKE ZAKEN. IX. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN- SCHAPPEN X. ARMWEZEN XI. LANDBOUW EN VEETEELT. XII. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP- VAART XIII. ÏNRIGTINGEN IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN Bk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 4