44 Voor de Normaalschool voor onderwijzers geeft de Ge meente jaarlijks een subsidie .'an f 300, terwijl de drie onderwijzersdie onderwijs geven aan hel personeel van de Bewaarscholen, jaarlijks eene toelage daarvoor genieten van f 75 ieder. Omtrent de Normaalschool of inrigting kunnen wij ver wijzen naar hel verslag der Plaatselijke Schoolcommissie over 1867, dat als Bijlage Q hierachter is gevoegd. Behalve deze inrigting beslaat ook bij de Bewaarscholen eene normaal- of oefenschool voor de hulponderwijzeressen en kweekelingendie, naar het berigl der Subcommissiën vooral voor de kweekelingen zeer nuttig werkt. De scholen, waaromtrent wij onder deze rubriek te berigten hebbenzijn: de dag- en avondschool voor tweejarigen cursus en de hoogere burgerschool voor vijfjarigen cursus. Wij vangen aan met de verwijzing naar het verslag van de Commissie van toezigt over de scholen van Mid delbaar onderwijs over het jaar 1867, welk verslag, als Bijlage R achter het Gemeenteverslag volgende, een ge trouw overzigl geeft van de inrigting dezer scholen, den staat der localenden gang van het onderwijs en de Met de opleiding aan de Normaalschool zijn belast 7 onderwijzers en aan die bij de Bewaarscholen 3 onder wijzers en 3 onderwijzeressen. IV. SCHOLEN VOLGENS DE WET TOT REGELING VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. III. INRIGTINGEN TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 50