45 Ten aanzien van den staat van het onderwijs geeft het Verslag (Bijlage R) een gunstig getuigenis en wij verheu gen ons dat deze inrigting, die nog niet genoegzaam ge kend en waarvan het nut althans niet algemeen schijnt gewaardeerd te worden, beantwoordt aan de eischen die men voor haar stellen moet. 40 daardoor verkregen resultaten, zoodat het alles bevat wat in dit verslag van ons wordt gevraagd. Evenwel willen wij nogmet inachtneming van den voorgeschreven vormenkele opgaven van elk dezer scholen laten volgen, nadat wij hebben opgemerkt, dat door ons de Academie voor beeldende kunstendie als teekenschool ook in het Verslag der Commissie vermeld wordt, onder de rubriek VIII is opgenomen, en nadat wij verder openlijk onzen dank betuigd hebben aan de meergemelde Commissie, niet alleen voor haar omstandig en belangrijk rapport, maar voornamelijk voor de goede zorgen, die zij aan het Middelbaar onderwijs in deze Gemeente wijdt. Openbare Burger dag- en avondscholen. De dag- en avondschool voor tweejarigen cursus. Aan deze school zijn verbonden een Directeur, tevens leeraar en drie leeraren, zijnde den 29sten October 1867 Dr. L. Bleekrode daarbij aangesteld als leeraar in de natuur- en scheikunde, de werktuigkunde, de technologie en de natuurlijke historie. Het getal leerlingen, onderwijs ge- nietendebedraagt40 Geen subsidiën werden van wege het Rijk of de Pro vincie voor deze inrigting verleendzoodat zij geheel en alleen door de Gemeente bekostigd werd. Vrouw. Beide geslacht. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 51