46 Openbare. Bijzondere. Burger dag- en avondscholengeene Teekenscholen. Bijlage lett. R. Openbare. Teekenscholengeene. Bijzondere. Hieromtrent wordt verwezen naar de Openbare Hoogere Burgerscholen. De Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus, aan welke zijn verbonden een Directeur, tevens leeraar, en elf leeraren. Bijzondere. Industriescholengeene. Industriescholengeene. Bijlage S bevat hel programma der lessen, zoo als dat voor het jaar 1867/8 is vastgesteld. Over den slaat der schoollocalen werd in het Gemeente verslag van 1866 berigt gegeven, in hetwelk ook de be zoldiging van eiken leeraar, aan de school verbonden, vermeld is. De bezoldiging van den in 1867 aangeslelden leeraar in de natuur- en scheikunde bedraagt f 1600 ’s jaars. Het bedrag der schoolgelden was f 324.60 en de kosten van het onderwijs hebben bedragen f 4,740.12|. Omtrent den slaat van hel materieel en de hulpmid delen behoeft slechts om de vijf jaren te worden berigt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 52