47 Het getal leerlingen, onderwijs genietende, bedraagt 124 van het mannelijk geslacht. Ook deze school werd geheel door de Gemeente be kostigd, zonder eenige subsidie van het Rijk of van de Provincie. Ten aanzien van den staat van het onderwijs treedt het Verslag (Bijlage R) in vele bijzonderheden, waarvan de overneming hier onnoodig is; de uitkomsten van het onderwijs schijnen over het algemeen zeer bevredigend te zijn en het bewijs te leveren, dal deze school goed ingerigt is en dat het onderwijzend personeel lofwaardig zijn pligt vervult. Het programma der lessen volgt almede achter dit Verslag als Bijlage T. De staat van het schoollocaalwaaromtrent wij geen verslag behoefden te gevenis voldoendemaar het locaal zelf blijkt meer en meer geen genoegzame ruimte op te leveren voor de behoeften der inrigting; de daaraan in 1867 gegeven uitbreiding heeft voor het oogenblik wel in dat gebrek voorzien, doch door de Commissie wordt bij voortduring aangedrongen op het nemen van afdoende maatregelen, omdat het onderwijs schijnt te lijden onder gebrek aan ruimte voor het splitsen der klassen, die te tah'ijk worden. De bezoldiging der leeraars is vermeld in het Gemeente verslag van 1866. Het bedrag der schoolgelden was f 6535 en de kosten van hel onderwijs hebben bedragen f 27,808.38. Bijzondere. Hoogere Burgerscholen, geene. Zoodanige inrigtingen bestaan in deze Gemeente niet. V. KLINISCHE SCHOLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 53