48 Zangscholen. Afzonderlijke zangscholen hebben wij niet te vermelden; terwijl de Koninklijke Muziekschool gerangschikt is onder de afdeeling Kunsten en Wetenschappen. zwemmers) 29 (mingeoefende 18 (eerstbeginnende Omtrent de Gymnasliekschool van de Gemeente, die alhier de eenige inrigting van dien aard is, meenen wij ook te kunnen volstaan met de verwijzing naar het rap port der Commissie van toezigt (zie Bijlage lett. U). Dat rapport, hetwelk de beantwoording inhoudt van de voor geschreven vragen, geeft een geregeld overzigt van al wal deze school betreft, maar wijst tol ons leedwezen op eene omstandigheiddie aanleiding geeft, tot achter uitgang; die zaak zal bij ons een punt van onderzoek uitmaken. De alhier bestaande Zwemschool, welke zoowel voor burgers als voor militairen dient, telde in 1867, voor zooveel de eerste betreft, 88 leerlingen, verdeeld in drie klassen 1ste klasse, sterk 41 (geoefende 2de 3de Ten aanzien van den staat van het onderwijs is ons medegedeeld, dat het goede uitkomsten heeft geleverd en even als vroeger door militaire instructeurs, onder toezigt van den Luitenant-Directeur der Zwemschool werd gegeven; voor zoo ver eenige leerlingen nog in de 3de klasse zijn gebleven, moet dit aan het ongeregeld bij wonen der lessen worden toegeschreven. VI. VERDERE SCHOLEN VAN BIJZONDEREN AARD EN STREKKING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 54