49 Ten aanzien van den 13 8 5 Onder deze afdeeling vermelden wij verder de Slads- Rijschool, waaromtrent de Commissie ons heeft medege deeld, dal zij in een voldoenden toestand verkeert, zoowel wat het locaal als wat het onderrigt aangaat; ten aanzien van den Directeur legt de Commissie in haar rapport een gunstig getuigenis af. staat van het onderwijs deelen wij als Bijlage V het verslag mede van heeren Curatoren van het Gymnasium over het schooljaar 1866/7, hetwelk zich kenmerkt door degelijkheid en uitvoerigheid en waartoe wij derhalve geheel kunnen verwijzenons ver- eenigende met hetgeen daarin tot lof van hel onderwijs en van de leeraren voorkomt. Het programma der lessen maakt Bijlage W uit. Voor deze inrigting werd aan schoolgelden in 1867 ontvangen de som van 3,483.33 en de uitgavenwelke de Gemeente daarvoor in dat jaar heeft gedaan, bedroe gen f 11,278.57. De 2de afdeeling van hel Gymnasium, zijnde de school voor voorbereidend Hooger onderwijs, behoort onder deze rubriek te huis; het onderwijs aan die inrigting wordt gegeven door vier leeraren, waarvan één rector en één conrector is, terwijl verder aan deze inrigting lessen ge geven worden door eenige leeraren van de 1ste afdeeling, vermeld als Iloogere Burgerschool onder afdeeling IV. Van hel onderwijs werd gebruik gemaakt door 37 leer lingen, verdeeld als volgt: 1ste klasse 11 leerlingen. 2de 3de 4de 4 VIL LATIJNSCHE SCHOLEN GYMNASIA EN ATHENAEA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 55