51 HOOFDSTUK X. Armwezen. Omtrent den toestand der behoeftige klasse kan worden heelt de bevordering van kunsten en wetenschappen en blijkens art. 2 van haar reglement dat doel tracnt te be reiken door het lezen van boekwerken, het beschouwen van platen en teekeningen en het doen van mededeelingen op de vergaderingen. Wij mogen niet nalaten ten slotte van dit Hoofdstuk nog kortelijk te gewagen van den Schouwburg die in 4867 ook weder gediend heeft: a. Voor het Nationaal tooneel. De directie over dit tooneel werd voor hel nieuwe tooneeljaar door ons weder gegund aan den heerj. C. Valois, die, nadat het jaar 1866 voor de directie zeer nadeelig was geweestdoor inspanning en zorg in dit jaar eenige vergoeding heeft gevonden. b. Voor het Fransch tooneel, waarvan de Directie dit jaar door ons werd toevertrouwd aan de heeren L. Jahn en A. Faubel. Heeft de Directie reden gehad om te vreden te zijn over den afloop harer onderneming, de Gemeente heeft in de gemelde heeren Directeuren gevon den, die zich beijverden aan hunne verpligtingen te voldoen en hun tooneelgezelschap aan de eischen van eene goede opera te doen beantwoorden. Als nieuwe opera werd opgevoerd La nonne sanglante, grand opéra van Gounod van die opéra was de muzijk aanwezig, doch daarvoor werden de decoratiën geleverd, terwijl die van La Reine de Saba van Gounod, in verband met de verandering van het tooneel, werden vermaakt en overgeschilderd. De verder gegeven nieuwe werken van Offenbach en andere werden geheel ten koste der Directie opgevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 57