I 52 a. Bestedelinghuis R. Gath. Par. Armbestuur; R. Gath. Weeshuis; R. Gath. Oude Mannen- en Vrouwenhuis; Het getal instellingen bedroeg op den 31 sten De cember 1867 acht, zijnde: het Burgerlijk Armbestuur; medegedeeld, dat de gevolgen van het treurige jaar 1866 zich daarbij nog deden gevoelen, al was het jaar 1867 voor de behoeftigen geenszins ongunstig. De cijfers van bedeelden en van verleenden onderstand zouden dan ook tot onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding geven, wanneer men daarbij niet in aanmerking namdat de Cholera in 1866 velen tot weduwen en weezen heeft gemaakt en dat bovendien de indruk van een ongelukkig jaar zich nooit bepaalt binnen de grenzen van dat tijdperk zelf. Bij eene vergelijking van den toestand met het vorig jaar of met vroegere jarenkomt men derhalve tot geen regtstreeksch resultaat; het jaar 1867, op zich zelf be schouwd, zal evenmin het bewijs leveren van vooruitgang als van achteruitgang en wij vermeenendat dit reeds een gunstig verschijnsel is, daar het te verwachten was geweest, dat bijaldien het jaar niet buitengewoon voor- deelig was, er kennelijk achteruitgang in den toestand van het armwezen zou bemerkt worden. Wij mogen ons uit dien hoofde onthouden van het leveren eener opgave der redenen van vooruitgang of achteruitgang en bepalen ons tot de mededeelingdat in het afgeloopen jaar de algemeene werkzaamheid zich weder meer heeft ontwikkeld dan in het vorig jaar. INSTELLINGEN, DOOR OF VAN WEGE DE GEMEENTE BEHEERD OF GESUBSIDIEERD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 58