53 c. Wij laten hier volgen eene vermelding van de ont vangsten en uitgaven van alle besturen en instellingen van weldadigheid, door of van wege de Gemeente be heerd of gesubsidiëerdvolgens de goedgekeurde rekenin gen van het dienstjaar 1866 Burgerlijk Armbestuur f 99,580.344 f 99,580.344 Overige armbesturen of in stellingen van weldadigheid door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidiëerdals Transporters 99,580.344 f 99,580.344 het Ned. Israël. Armbestuur; Israël. Oude Mannen- en Vrouwenhuis, en Ned. Herv. Armbestuur te Scheveningen. b. Het getal huisgezinnen en afzonderlijk levende perso nen, gedurende het jaar verpleegd of die op eenige andere wijze in de weldadige werking der instelling hebben gedeeld of daartoe hunne toevlugl hebben genomen, bedroeg: tijdelijk. tijdelijk. 144 414 334 68 38 6 34 2 143 138 7 950 840 879 180 Hoofden van huisgezinnen 143 111 400 132 56 109 het geheele jaar. Afzonderlijk levende personen 83 21 369 97 het geheele jaar. Ontvangsten. Uitgaven. Burgerlijk Armbestuur Bestedelinghuis R. C. Par. Armbestuur. R. C. Weeshuis R. C. Oude Mannen- eu Vrouwenhuis Ned. Israël. Armbestuur Israël. Oude Mannen- en Vrouwenhuis Ned. Herv. Armbestuur te Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 59