42 26 16 Transpor/ f 99,580.341 f 99,580.344 R. Gath. Par. Armbestuur - 90,214.944 90,645.88 Ned. Israël. - 14,699.584 - 14,811.08 Ned. Herv. Armbestuur te Scheveningen - 9,035.95 - 9,035.57 Totaal. f213,530.824 ƒ214,072.874 In de rekening van het R. Gath. Par. Armbestuur komt in ontvang en uitgaaf eene som voor van 15,368.70 wegens aankoop van Inschrijving op het Grootboek der Nat. Werk. Schuld. De rekening van hel Burgerlijk Armbestuur over 1867, door den Gemeenteraad den I4den April 1868 goedgekeurd, bedraagt in ontvang en uitgaaf de som van ƒ101,842.70; aangezien evenwel de rekeningen van de andere armbe sturen over dat jaar nog niet zijn goedgekeurd, heeft men gemeend al de rekeningen over 1866 te moeten opgeven. d. De voorgeschoten gelden gedurende het jaar 1867 bedroegen 11,799.60, waaronder de kosten van genees kundigen onderstand zijn begrepen. Gedurende het jaar bedroeg het getal elders armlasti gen in de Gemeente bedeeld75 gezinnenuitmakende 191 personen, waaronder 35 afzonderlijk levende waren. liet hoogste cijfer van elders armlastigen bedroeg 84 ge zinnen, uitmakende 226 personen, terwijl over het geheele jaar voor andere Gemeenten bedeeld werden 60gez.uitmakende 141 pers., onafgebroken, en 41 141 lijdelijk. te zamen 101 Hiervan 282 waren afzonderlijk levende onafgebroken bedeeld. tijdelijk Ontvangeten. Uitgaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 60