55 tijdelijk. middelen gewone als buitenge- zoo 4 344 765 e. Er werd gedurende het. jaar op het voorgeschotene terug ontvangen f 5,368.53|. Spijsuitdeelingwaarover ook gehandeld wordt in het verslag van bel Burgerlijk Armbestuur over den jare 1867, hetwelk als Bijlage Z hierachter gevoegd wordt en waar van de kennisneming door ons wordt aanbevolen Vrije geneeskundige hulp, waaromtrent de bijzonder heden ook voorkomen in de zoo even aangehaalde Bij lage Zalsmede in het rapport van Heeren Inspectores De aangewende wone, tot leniging en vermindering der armoede, inzon derheid door onderwijs en werkverschaffing, bestonden, even als het vorig jaar, in: Winterarbeidwaarvoor de Gemeente eene. uitgave deed van f 7,456.50met inbegrip der renten van het fonds van Mevrouw de wed. Mirandolle enz. De Commissie uit de Armenvergadering heeft, met hetzelfde doel in het duin werk verschaft, aan ruim 150 personen en eene som besteed van f 6,943.84; f. De teruggave van elders voorgeschoten gelden be droeg f 8,738.80; voor die teruggave blijft nog ongeveer f 5,000 te betalen, doch daarentegen werd voor dit doel in 1867 over den jare 1866 nog betaald 4,846.35, waar onder eveneens kosten wegens geneeskundigen onderstand begrepen zijn. Het getal in de Gemeente armlastigen, gedurende het jaar elders ondersteund of verpleegd, bedroeg: 200 gezuitmakende 421 pers.onafgebrokenen 102 te zamen 302

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 61