56 der Gemeente-apotheekals Bijlage AA achter dit Verslag volgende Onderwijs, waartoe de mededeelingen in Hoofdstuk IX betrekkelijk zijn, en verder in allerlei middelen, aange wend door bijzondere personen of instellingen, waarvan bet streven is de armoede te lenigen of die op verschil lende wijzen te bestrijden. Bovendien meenen wij de aandacht te mogen vestigen op den vooruitgaande!! toestand der inrigting tot het verleenen van hulp ingeval van ziekte en overlijden opgerigt door de ’s Gravenhaagsche Afdeeling der Maat schappij Tol Nut van 'l Algemeen; haar ledental nam met 201 toe en bedroeg aan het einde van het jaar 1867 niet minder dan 4858, maar bovendien heeft zij tot uit breiding en bevestiging van haren werkkring een eigen apotheek opgerigt in de Raamstraat alhierdie in de maand November 1867 voor de leden werd geopend. De tabellenals Bijlage BB aan dit Verslag toegevoegd bevatten de gevorderde bijzonderheden omtrent de Leen banken, Spaarbanken enz. over 1867, waarbij wij hebben opgenomen 1°. den staat van het gebruik der ’s Gravenhaagsche Wasch- en Badinrigling over den jare 1867, en 2“. het verslag van het Bestuur der Vereeniging lot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's Gravenhage over 1867. INSTELLINGEN TER VOORKOMING VAN ARMOEDE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 62