51 HOOFDSTUK XI. 4°. De werkkring der eerstgemelde Maatschappij bestaat in het houden van vergaderingen tot bespreking van onder- Ten aan zien van den algemeenen toestand onzer Ge meente in betrekking tot den landbouw valt op te merken dat hooi en gras in eene voldoende hoeveelheid werden gewonnen, doch dat daarentegen de boomvruchten over het algenu en schaarsch en van eene slechte hoedanigheid waren. De aardappelenoogst leverde een goed beschot op, maar de vrucht was in den regel klein van stuk. De bloemisterijen verkeerden in een zeer voldoenden staat. Alles te zamen genomen was de algemeene toestand derhalve niet ongunstig. De koopwaarde der gronden wordt te zeer door den lust om de Gemeente uit te bouwen, opgedreven, dan dat die waarde met het oog op den landbouw zou kunnen opgegeven worden. De huurwaarde wordt gemiddeld ge rekend f 80 per bunder te zijn, maar zij is natuurlijk niet geheel onafhankelijk van den invloeddie de koop waarde doet stijgen. Als maatschappijen en genootschappen, die hier mogen vermeld wordennoemen wij de Afdeeling ’s Gravenhage en omstreken der Hol- landsche Maatschappij van Landbouw, die aan het einde van 1867 volgens mededeeling van het Be stuur 891 leden telde, en 2°. het Koninklijk Zoölogisch Botanisch genootschap van Acclimatatie. Landbouw en Veeteell. LANDBOUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 63