58 nieuwe gewassen, werktuigen, H werpen betreffende den landbouw en in het van tijd tot tijd houden van tentoonstellingen. Ten aanzien van het Genootschap van Acclimatatie moeten wij ons de vrijheid veroorloven te verwijzen naar de nota, door ons als Bijlage CC achter dit Verslag gevoegd. De alhier gehouden tentoonstellingen bestonden in cone van bloemen en gewassen, gehouden van den 5den tol en met den Oden April 1867 in het gebouw der Teeken- en Muzijk-Academie, van wege de Afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw; en eene van pluimgedierte, gehouden op den14den, 15den en 16den September 1867, van wege het Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap van Acclimatatie, op een gedeelte van het terrein van den Acclimatatietuin. Voor beide tentoonstellingen heeft het Gemeentebestuur medailles uitgeloofd. Over den invoer van of veerassen hebben wij evenmin iels mede te deelen als over de toepassing van nieuwe uitvindingen herhalende wat wij reeds meermalen hebben vermeld, dat de land bouw in deze Gemeente van weinig beteekenis is. Van bijzondere ziekten der gewassen is ons niets medegedeeld en ten aanzien van ziekten van het vee, kunnen wij ons bepalen tot den veetyphus, die zich ook weder in 1867 alhier heeft vertoond. Krachtens de wet van den lOden April 1867 (Staatsblad n°. 30) hebben na den 23sten April 1867 de onteigening en afmaking plaats gehad van al het veedat mei het aangetaste in aanraking was geweest, en ook de vernieti ging van alle voorwerpendie als besmet konden aange merkt worden. De loop der ziekte alhier is vermeld in den staal Bijlage DD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 64