i d I p i h N 59 J s In het algemeen heeft men reden gehadom over den tuinbouw en de bloemisterij voldaan te zijnde tuinde rijen hebben goede vruchten opgeleverd en de bloemiste rijen ontwikkelen zich bij voortduring. Boomgaarden worden hier niet aangetroffen. Ten aanzien der beplantingen en boomkweekerijen naar het vorig Verslag verwijzende, moet nog alleen worden medegedeelddat in de Scheveningsche bosschen proeven genomen worden tot beplanting met den Aïlanlhus. Ofschoon, zoo als in het vorig verslag werd gezegd, alhier geen werk van houtteell gemaakt wordt, mag men evenwel niet onopgemerkt laten, dat de Scheveningsche bosschen toch jaarlijks een hak opleveren van ongeveer '1000, hetwelk gerekend kan worden ongeveer 600 per bunder te zijn. De ontginning der duinen heeft op eene te kleine schaal plaats, om daarvan cijfers te kunnen opgeven; zij wordt Wij laten hier volgen eene opgave der beteelde bunders, met vermelding van de hoofdgewassender tweede vruch ten de opbrengst per bunder en de gezamenlijke opbrengst TT~~| M OPBRENGST Aanmerkingen 109 ruim. 's o Hoofd gewaden. 152 ruim. 6 115 De opbrengsten kunnen door ons niet wor- i den opgege - j ven. JS Weiland. Hooiland I Rogge. Aardappelen. ho j G N 2 g 5 p -c I E w 5 t>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 65