60 9 1421 153 7 630 30 8 evenwel steeds door middel van afzanderij voortgezet en levert elk jaar aan de Gemeente eenige aanwinst van grond, zoo als reeds is medegedeeld in Hoofdstuk V. Wij kunnen verder ten aanzien van de duinbeplantingen en van de zandverstuivingen en middelen tot beteugeling mededeelendat wij in den laatsten tijd weinig klagten over zandverstuiving hebben ontvangen, waarschijnlijk omdat zorg gedragen wordt voor eene geregelde helm- beplantingwaardoor de verstuiving wordt beteugeld. Omtrent de proeven met dennenbeplanting bevelen wij de kennisneming aan van het verslag van den heer Dr. W. C. H. Staring», opgenomen in de Staatscourant van den 26sten November 1867. Ten opzigte van den toestand van den veestapel hebben wij niets bijzonders te vermelden; de veetyphus heelt daarophoe onbeduidend de veestapel hier ook moge wezen, een ongunstigen invloed uitgeoei'end, maar na het ophouden dier ziekte en de opheffing der bepalingen, die het vrije verkeer belemmerden, heeft zich de toestand langzamerhand weder eenigermate hersteld, zoodat wij mogen verwachten, daaromtrent eene betere toekomst te gemoet te gaan. Het aantal dekhengsten bedroeg Dat der veulenmerriën is moeijelijk op te geven veulens en werkpaarden. ezels en muilezels springstieren melkkoeijen en melkvaarzen kalveren en pinken van het mestvee en trekossen VEESTAPEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 66