62 De Kamer heelt, behalve door het aftreden van de Heeren A. E. Maas en K. L. Enthoven als leden, waar van de eerste als Consul van Helgië niet langer mogt en de tweede niet langer wenschte zitting te behouden, ook een belangrijk verlies geleden door het bedanken van den Heer Mr. J. Kappeyne van de Coppello als Secre taris der Kamer. Wij vereenigen ons volgaarne met het geen door de Kamer omtrent zijne verdiensten in haar verslag gezegd wordt, en deelen verder mede, dat in zijne plaats tot Secretaris der Kamer is benoemd de Heer A. van der Velde Az.Commies, Chef der 1ste Afdee- ling van de Provinciale Griffie van Zuid-llolland. Ten aanzien van alles wat onder deze rubriek wordt gevorderd en van alle bijzonderheden, die tot de ver schillende onderwerpen in betrekking staan, welke daarin worden aangegeven, mogen wij met gerustheid verwijzen naar Bijlage FF, bevattende het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en den staat der Fabrieken, zoo als die hier verlangd wordt. Aan dat verslag is eene groote uitbreiding gegeven en wij brengen hulde aan de Kamer voor de zorg, welke aan de zamenstelling daarvan door haar werd besteed, volkomen beamende, wat zij daarbij doet uitkomen: dat het te betreuren isdat door vele fabriekanten en nijve- ren geene of onvolledige berigten omtrent hunne zaken worden ingezonden, aangezien dien ten gevolge de statis tieke opgaven altijd gebrekkig zullen blijven en tot geene resultaten kunnen leiden. Ten einde eenigermate den omvang van het verslag der Kamer te doen kennen en tevens aan te geven waar het een en ander kan worden gevonden, volgt alhier de indeeling van het gemelde verslag II. NIJVERHEID.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 68