64 als eene a die Wereldtentoonstelling bekrooningen werden toegekend aan onze ingezetenen, de Heeren L. J. Enthoven en Gomp. Koperwerk. N. Koechlin en Gomp., Meel. Topographisch Bureau, Geogr. en To- pogr. Kaarten M. Verveer, Groepen en Portretten M. L. Hermans, Rijtuigen. .1. M. van Kempen, Zilverwerk .1. Smulders en Gomp., Geogr. en To- pogr. Kaarten Ph. de Meyer, Zilverwerk. J. H. Kromhout, Toestellen voor het Kampement L. v. d. Hilst, Bewerkte Kurken Eerv. vermeld. Zilveren med. Ten slotte van dit Hoofdstuk moeten wij nog herinneren aan de belangrijke Tentoonstelling van Visscherijgereed- schappen, welke alhier gedurende de maand Julij 1867 in de zaal der Teeken- en Muzijkacademie gehouden werd van wege het ’s Gravenhaagsche Departement der Neder- en wij nemen hunne namen in dit Verslag op hulde van hel Gemeentebestuur aan de stadgenootendie de eer der Nederlandsche nijverheid in het buitenland hebben opgehouden. Met genoegen berigten wij verder, dat door de bij dragen van verschillende Ingezetenen werklieden in staat gesteld werden de Tentoonstelling te Parijs te bezoeken en het is ons vooral aangenaam, aan de belangstellenden in de nijverheid te kunnen mededeelen, dat dit bezoek voor velen van hen niet onvruchtbaar schijnt te zijn ge weest; de rapporten, daarvan door hen uitgebragt, bewijzen althans, dat zij met oordeel hebben gezien en opgemerkt. Bronzen med.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 70