65 HOOFDSTUK XIII. Omtrent de stoombooten en schuitendiensten hebben wij, na hetgeen ten dien aanzien vermeld is in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (Bijlage FF) niets bijzonders op te merken, terwijl wij ook met betrekking tot de concessiën, die verleend of ingetrokken werden, tot dat verslag mogen verwijzen. landsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid welke Tentoonstelling door de zorgen van hel Bestuur uitmuntte door volledigheid en zich onderscheidde door eene smaakvolle inrigting en plaatsing. De diensten tot vervoer van reizigers en goederen hetzij over de gewone, hetzij over de spoorwegen, wor den eveneens in het meergemelde verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken behandeld. Ook ten dezen aan zien naar dat verslag verwijzende, mogen wij niet nalaten de opmerkzaamheid te vestigen op de aan de Rijnspoor wegmaatschappij verleende concessie voor een spoorweg van ’s Gravenhage naar Goudawaardoor de zoo lang begeerde aansluiting van ’s Gravenhage aan het Groote Spoorwegnet zal worden verkregen. Het begin van uit voering dezer concessie behoort eerst in het volgende Verslag te huis, zoodat wij alleen het vooruitzigt op deze voor de Residentie zoo gewenschte gebeurtenis hebben te vermelden. 5 Inrigtingenin verband Maande niet de uitoefening van Handel en andere Bedrijven. b. MIDDELEN VAN VERVOER TE LANDE. a. MIDDELEN VAN VERVOER TE WATER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 71