e. Eene broodzetting bestaat hier niet, maar ten einde een wakend oog te houden op de broodprijzen, worden de prijzen der granen van tijd tot tijd in het officieel gedeelte van het Dagblad aan de Ingezetenen medegedeeld. Die prijzen zijn vermeld in den Staal Bijlage GG, achter het Verslag, en daarin komen tevens voor de broodprij zen, welker verhouding tot dien der granen geen stof tot aanmerkingen heeft opgeleverd. De alhier werkende Brood- en Meelfabriek wordt door ons steeds als eene nuttige zaak beschouwd, bij welker bloei de Ingezetenen groot belang hebben; wij hebben daarom van het Bestuur een overzigt van de in 1867 gehouden administratie gevraagd waarop ons welwillend Hieromtrent valt, in de bedoeling van het voorschrift des Verslagsvoor deze Gemeente niets te vermelden. De zaak der Zeehaven te Scheveningen ging in 1867 niet vooruit, doch de vermelding van het te niet gaan dezer nog niet aangevangen onderneming moet voor het volgend Verslag bewaard blijven. De Dutch-Tramwaymaatschappijdie de railroute tus- schen hier en Scheveningen bezat en exploiteerde, heeft hare regten en verpligtingen overgedragen op een Ven nootschap, aangegaan door de Heeren E. Scholder c. s. onder den naam van Haagsche Tramwaymaatschappij. Zie het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Hoofdstuk VIII. BROODZETTING. (1. COMMISSIEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. C. NEDERLANDSCHE BANK. (AGENTSCHAP DER)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 72