68 tuurlijk niet veel meer voordeel en besparing van arbeids loon en andere kosten konden werken, was een beter middel tot verzekering van de belangen der verbruikers. Zij gaf' tevens de gelegenheid aan kleine industriëlenom het broodbakkersbedrijf te verwisselen tegen het bedrijf van broodverkooper, waarbij zij grooter voordeel konden vinden. De bevolking van ’s Gravenhage heelt vrij algemeen getoonddat zij het nut van dusdanige inrigting op Imogen prijs stelde. Zóó groot was hare ingenomenheid met het doel en de werking der fabriek, van den aan vang af, dat reeds in het tweede jaar van het bestaan der inrigting de bakkerij moest verdubbeld worden. De aanhoudende bijval, die uit het steeds toenemend debiet bleek, bragt de Maatschappij in 1866 tot het besluit, om een stoomkorenmolen op te riglen. Zij vergrootte daartoe haar kapitaal en verzekerde zich nu ook van de kwaliteit der voornaamste grondstof. «Tevens had de Maatschappij de gelegenheid, om door aanwending van machinale kracht, vooral bij het kneden van het deeg, de zindelijkheid en zuiverheid van het brood te bevorderen. De aandacht van het Bestuur is voortdu rend gevestigd op al watook in den vreemdete leeren valt om de fabricage van het brood te verbeteren. Haar doel en inrigting waarborgen de gebruikers, dat het brood, voor de dagelijksche consumtie bestemd, al de voedende bestanddeelen van het meel, zonder eenige afscheiding van de fijnste deelen, bevat, en dat in de grovere soor ten, het ongebuilde tarwebrood en het roggebrood, geen bijvoeging van zemelen of kort plaats vindt. Bij dezen waarborg voegt zich het groote voordeel, dat de prijs van het brood tot de laagst bereikbare grens wordt terug gebragt en dat het gewigl inderdaad is wat het heet te zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 74