69 F. G. A. GEVERS DEYNOOT. De waarn. Secretaris, J. A. F. SE EL KING. liet houden van proefbakkerijen werd alhier dit jaar niet noodig geoordeeld. Wij vestigen verder de aandacht op de alhier bestaande ’s Gravenhaagsche Vleeschhouwerijwelker oprigting door ons zeer werd toegejuicht en waarvan wij de ontwikkeling en den bloei in het belang achten van onze Ingezetenen. Aldus vastgesteld bij Burgemeester en Wethouders van ’s Gravenhage den 27sten April 4868. «De bakkerij bestaat tegenwoordig uit acht groote ovens; vijf kneedmachines zijn er in werkzaam. De molen werkt bij voorraad met zes paar steenen en is naar de nieuwst bekende en doeltreffendste methode ingerigt. Beide in- rigtingen zijn voor uitbreiding vatbaar. De pakhuisruimte is toereikend voor de berging van vijf tot zes maanden voorraad van grondstoffen. «Ruim vijftig werklieden zijn in de fabriek werkzaam. Het getal broodverkoopers bedraagt thans ruim veertig. In 4867 werden meer dan 3,300.000 Ned. ponden brood afgeleverd. Ter voorkoming van misleiding is het brood van een onuitwischbaar merk voorzien.»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 75