I i 1 i I ll ii i 1 u T7 s hlil ajogS o I i i - m 11 IL- II te 1 i 1 J i lii> j 1>I e-1 c a C JC h I I 1 o s J i HiR I I 38. 39. J i I 8I |lss II1 i i I 5 i r te t i Mi r§| g "-Is' M g)g *33 I !W5i“! tpr/j: h -c aj s>K ïPii;- - I 1 Oh’ t g I iH -2 J 1 het jaar 4867. m 3 I s i s g g .g g g g b 11 o I g - g 5 s 5 I 4 S s g «s 6 I 5 3 i 2 I I g I I 4 j 4 STAAT van den maandelijkschen loop der Bevolking in de Gemeente ’s Gravenhage, 1 7 I 60. I -1' f 16 1 117 I 23 j Ml 1 Mo 201 I -ip gii-' Sst-" «ii! 0 Allies I 21 8 I 9 7 I 1 i ii I J i f 32. I A T==, -s I 23.1 24. ê- 12. Bijlage A. i STERFTE. SCHEIDINGEN VERANBERINGEN GEBORENEN. LEVENLOOS TWEELINGEN. ECHT- HUWELIJFEN VAN VAN (De levenloos aangegevenen niet mede begrepen.) AANGEGEVENEN. (Begrepen onder de geborenen en levenloos aangegevenen.) tusschen I a t WOONPLAATS. WETTIG. ONECHT. O I WETTIG WETTIG WETTIG MAANDEN. AANMERKINGEN. GE- ONECHT. WETTIG. EN WETTIG. ONECHT. EN EN TOTAAL. Levend Levend HUWDEN. HUWDEN. ONECHT. ONECHT. ONECHT. geboren. geboren. C o e 7. i 8. 5. 1. 6. 11. 64. 18. 15. 57. 58. 59. 17. 25. 61. 27. 33. 52. 49. 44. I 11 5 2 5 1 134 1 8 151 134 2 3 2 1 147 154 j 4 2 2 1 1 4 1 1 Totaal 117 17 10 1627 1508 10 75 59 13 15 88 74 37 9 4 11 3 86 1 51 1 38 673 637 1740 762 39 38 1046 1029 24 29 2858 264 3122 33 20 3135 134 28 162 37 13 69 6 1 762 11 2 38 77 1310 453 4051 4258 306 2069 2075 47 2022 13) Bevolk- Vrouwen. Hieronder begrepen o 1 1 1 1 1 1 2 101; 205 1026 1043! 26 1 1 1 1 1 1 1 Totaal der beide geslachten. 9 13 8 13 9 5 2 2 1 1 1 1 1 2 1 126 103 151 143 109 112 1 4 4 Totaal Ier Sterfte (kolom 47 en 48). Totaal Ier personen - 4 1 2 5 die de Gemeente verlaten hebben (kolom 51 en 52) Gezamenlijk Verschil in meer, den 31sten December van het loopende jaar 1867 2 2 6 4 3 2 1 2 4 ff 1 1 1 1 27 74 59 1 3 1 2 2 2 n 28. 3 4 3 1 Om C tr- 10 11 10 2 11 3 6 12 7 2 9 3 c 26 8: 6 12 7 12 13 9 3 9 9 5 8 71 73 86 80 94 90 89 77 73 78 98 96 68 71 a Q 87 83 97 91 91 80 75 82 103 98 70 72 o S? oa «J bC 54. tn o 50 ■5 "o O 91 112 115 105 142 133 100 107 127 126 119 19. o o 46. 77 63 38 40 146 68 81 77 42 36 69 25 Mannen. 40039 Vrouwen. 47762 Totaal. 87801 1474 1384 147 29. 34. 89 98 88 125 383 210 177 176 157 129 314 154 Mannen. 1957 1000 1022! a 48 51 69 48 61 57 41 49 69 44 41 59 35. 5 CS s 47. B CS 62. 2. 18 23 331 21 10 14 14 8 14 50. <u m es C tö -B ac 56. a o 55. 1 3 3 1 2 3 2 4 5 o 2 1 JANUARIJ. FEBRUARIJ MAART. APRIL MEI JUNIJ JULIJ. AUGUSTUS. SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 53 54 66 59 58 47 51 67 68 60 46 44 10. a a ce g 51. 9 4 2 3 11 6 5 5 1 2 1 2 j. s O I 3. i 3 2 7 2 2 5 2 2 1 4 4 4 90 80 86 123 295 147 135 136 108 114 732 112 1 1 2 2 3 3 7 7 i 9 7 8 4 4 i 1 i 3 2 1 162111501 SCHEIDINGEN. TAFEL EN BED. Vrouwen. 1508 2100 3608 Ï046~ 1740 2786 Totaal. 3135 4258 7393 2075 4051 6126 445 40484 822 48584 1267 89068 Mannen 1627 2158 3785 ~1O29“ 2311 3340 1 I Getal kinderen der echtge- I nooten. I van Weldadigheid enz,ad 1 1 11 20 12 14 10 9l 12 10 14 9 13 13 Bevolkii ig op den Sisten December van het afgeloopen jaar 1866 Berekening van de bevolking van het loopende jaar. 87 80 98 90 93 77 74! 82 101 13! 100 161 21 Getal kinderen der echtge- nooten. 120 40 184 119 115 93 165 237 135 145 114 119 163 i 239 96 1 1 - 10 1 5 3 6 9 5 7 5 12 11 2 4 I 1 1 1 1 2 3 Levenloos j aan- gege venen.: 53. 4 3 4 I 5= 16. 4 1251 1191 114 1131 139; 126 112! 121 123 i 120 122 144 133 117 90 135 9. 4 2 4 2 6 8 4 5 3 9 8 g g o 36. I 37. 2158 2100 I 2311 1 2 i 42. 43. 20.; 21. I 3 2 2 2 5 2 2 1 501 g o a c s> s -. -g i’S C5 te I 12. I 48. 85 94 I 133 80 I 82 87 76 69 100 74 68 98 i 136 130 10 134 123 8 151 134: 8| 1261 129’ 133j 100 129| 125 134 123 154 118; 12 147; 154 11 126! 144 1031 109 148i 112 (Hieronder begrepen die van personen die hunne woonplaats niet hebben in de Gemeente.) 112 99 I 107 140 179 123 145 109 152 164 864 Levenloos aan- gege venen.: 26 20 20, 24 17 14 12 24 31 20 21 82 92 132 81 851 88! - 74 68. 103 73 68 97 .S CS 30. 82! 90 130: 79 82 87. 72 68: 98 69 68 97 56 46 26 35! 1181 55 67i 58; 33 30 55 5991 26 2 2 2 2 o 5 5 a E Totaal c er Geborenen (kolom 12 en 13) Totaal 1 Ier personen die zich gevestigd hebben in de Gemeente (kolom 49 en 50) Gezamenlijk I 16 18 30| 12! 14; 17' U’i 11 20 16 11 17 9 7 63. I 6 I 9 I 7 6 4 5 5 5 7 5 1 1 7 2 I 3 4 7 Behoorende tot de Landmagt Zeemagt, met inbegrip van het korps Mariniers Gevangenen Krankzinnigen Niet de bestedelingen en bedelaars in de Koloniën der Maatschappij de militairen in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering aanwezig, zijn ook begrepen die tot andere garnizoenplaatsen behooren. IS 13j 14. 35 I 34 1361 130: 121 123! 153 1341 127 13U 132 100| 130 135 153 1 4 3 I 4 I ONGE- I 1 8 4 3 4 2 1 1 5 4 1 1 3 3_h_ I 6 ÈsSS SPI a e I g.S lï S.'S a 252 201 40. 41. 4. 15 22. op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 76