8 i 2°. 3°. 5°. Bijlage G. ’s Gbavenhage, den 1\sten February 1868. Scheveningen be- 4". Deze voorwerpen 1°. De tijd weder daar zijndewaarop de Commissie van beheer en toezigt over de verzameling van Geschied- en Oudheidkundige voorwerpen geroepen wordt tot het uitbrengen van verslag om trent hare verrigtingen in het afgeloopen jaar, heeft zij de eer naar aanleiding van art. 7 der Verordening van den 16den Maart 1863 daaraan te voldoen. Hare eerste verrigting bestond in het verzenden van voorwerpen naar de Wereldtentoonstelling te Parijs, op aanzoek van den ge- volmagtigden Commissaris voor de afdeeling Geschiedenis van den arbeid dier Tentoonstelling de Heer David van der Kellen Jb.», waartoe zij door den Gemeenteraad bij besluit van den 22sten Januarij 11. door Uwe tusschenkomst werd gemagtigd. waren de navolgende Een beker met deksel, afkomstig van staande in een gesneden kokosnoot met zilver gemonteerd, en drie onbekende voorstellingen met den naam van M. D. van Velden, aan de andere zijde zijn wapen en op de derde 80 n‘ m, pp. vic. men. Een zilveren beker met deksel van het St. Adrianus gilde te Scheveningenwaarop het Haagsche wapeneen schip en de gereedschappen der tot het gilde behoorende hand werkslieden Anno 1767. Een zilveren plaat van het visschersgilde te Scheveningen met het zinnebeeld van het gildehet wapen van ’s Gra- venhage en de namen der Hoofdlieden Anno 1692. De orde van het Guldenvlies door (volgens overlevering) Keizer Karel V aan de Schutterij van ’s Gravenhage vereerd. eene komeen tafelserviesborddrie kopjestwee schoteltjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 86