I. en een vlapotje met deksel, vervaardigd in eene te dezer stede bestaan hebbende porceleinfabryk in 1774/5. Ter voorkoming van eventuele verliezen als anderzinshad de Commissie bij de afzending, de voorwaarde gesteld, dat deze behoorden verzekerd te worden voor eene som van 1200. De voorwerpen dezer dage in orde terug ontvangen zijnde kan zij als vervallen beschouwd worden. Den 26sten Maart ontving de Voorzitter der Commissie, die als vervangende den Burgemeester is tegenwoordig geweest bij de plegtigheid van de ontsluijering van den gedenksteengeplaatst in den gevel van het huis u°. 32 op de Prinsegracbtthans be woond door den Heer J. J. Jansen, ter eere van wijlen Mr. Willem Bilderdijk, uit handen van Dr. J. J. F. Wap, ook namens de overige deelnemers, de oorkonde, alsmede een album dien steen betreffende, welke stukken ingevolge het verlangen van hen die tot de daarstelling hebben bijgedragen zijn geplaatst ge worden in de verzameling van Geschied- en Oudheidkundige voor werpen op het liaadhuis. De overige voorwerpen enz. die zij ter plaatsing heeft ont vangen zijn Van de vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van ’s Gravenhageverschillende platen en teekeningen als: Plan van 1853 voor den bouw eeuer concertzaal. De stembus, politiek ganzenbord 1' en 2'druk waarvan de le niet uitgegeven ismet beschrijving. IJzerdkaad, afbeelding van het St. Agnitenklooster in 1570, het handteeken van dat klooster en het zegel van het klooster Marie en Galileen. Van Valkenburg. Het Buitenhof vermoedelijk bij gelegenheid van de terugbezorging der schilderijen uit Frankrijkteekening. Eene nieuwjaarsprent der brandspuitgasten 1708. De aanstelling van Mr. Jan Kavjsns, tot rentmeester van Monster enz., onderteekend door de Prinses Anne. De eigendomsbewijzen en overdragten betreffende het Goudleerhuis in het Westeinde met aanteekeningen be treffende dit huis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 87