2 27 147 120 40 74 114 184 59 243 Getal geborenen in de Gemeente: 1,026 1,043 2,069 762 1,621 88 a. b. Levend Levenloos aangegeven Te zamen. Sterfte in de Gemeentezonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken De vermeerdering van het cijfer der bevolking is zeer voldoende tegenover het vorig jaar, toen die slechts 482 bedroeg ten gevolge der groote sterfte in 1866; toch is die vermeerdering, in totaal 1267 bedragende, niet buitengewoon en zelfs minder dan in vroegere jaren, en de reden daarvan moet gezocht worden in een tijdelijke vermindering van garnizoen, hetwelk van 2,361 is gedaald op 1,957. Vrouw- 1,501 3,122 74 162 1,709 1,575 3,284 a. Landmagt b. Zeemagt en op genoemd tijdstip was de bevolking der gevangenissen van de gestichten en bewaar plaatsen voor krankzinnigen der bedelaarsgestichten en der koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid Op 31 December 1867 bestond het getal personen, be- hoorende tot de land- en zeemagt (de laatsten met in begrip van het korps mariniers)uit 1,957 Vrouw. c. Beide geslacht. 1,957 Mann. -•s’1 h OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 8