I i I n 1 •i 1 i-i en i® i \r 9 I Werkelijke Ontvangsten in 1866. |e| a s •g •g I I I I I 1 Bijlage H. BELASTINGEN. Restitutie Geld- AANWERKING EN. leeningen. lasting. 2. 3. 4. 1. 5. 7. 14. 6. 8. 9. 10. 11. 13. 12. 15. 16. 17. 18. 1866 f 41,263.15 118,789.41} 8,239.50 a 44,564.96' a f 414.992.30 4,872.63} t 1,230,057.01} f f a a 88,019.33 j 1,014.18 77,805.88 I b b b 252.97} j b b 50.00 b 9,524.51} 1“ b 5,353.60 2“ c c 3" 4,033.33 4». e h f 42,976.00' I \f 2,425.33} j 118,789.41} 146,173.17 8,627.90 f 63,476.41 414,992.30 1/ 1,230,057.91} 4,222.93} /21,301.25 4,922.63* f 128,911.12} Batige sloten van vorige dienstjaren. Hoofdelijke omslagen. Opbrengst van verkochte eigendommen. van uitgezette kapitalen. Totaal der ontvangsten. Inkomsten uit bezittingen. Politieregten en verdere inkomsten. Gelden voor anderen in ontvangst genomen. Andere directe be lastingen. ƒ20,000.00 (4) Afkoop van aan de Gemeente ver- schnldigde j-ë lasten. 388.40 (1) ƒ21,301.25 i (3) pa 3.15 Van het Rijk voor aan miliciens betaalde reisgelden. 199.96 Terug ontvangen 1». 2*. 1,712.85} b ’S ra a O 5 s 'g -o a O g a> a O g a C Regtenloonen en andere gelden bedoeld in art. 238 (art. 240). Belastingen op voorwerpen van verbruik. Jï Opcenten op 1.= ’s Rijks directe^ I O I 1,241.95 Van particulieren voor gedane straat- I werken. 2,219.25 Vun andere Ge- meenten voor arme j krankzinnigen. ƒ146,173.17 (2) ■g verdere bijdragen. |-S !o a ƒ86,399.14* a Restitutie i Subsidien en; andere bijdragen in de kosten der <2 Gemeente- i-o j huishouding, o f 166,839.39 I 86,399.14'\f ƒ20,000.00 j 2.93 Idem voor het huis van bewaring. zegelgelden voor de belastingen. Geslagt 39,438.93 Gedisteleerd 57,603.02} Gemaal47,780.02 Turf1,098 22 Steenkolen Brandhout a \f b C 2,425.33} f 1 555.69} Van het Rijk 1 perceptiekosten van i den accijns op het i geslagt. a De ontvangsten in de Gemeenterekening van 1866 bedragen in totaalƒ1,316,090.72 Daaronder zijn begrepen de navolgende posten, die in de hier opgenoemde rubrieken niet kon- I den opgenomen worden Restanten van vorige jareü1,276.17 Onvoorziene ont vangsten 2,071.38 Üitkeering der Rijksbelasting op den wijn over de 4 eerste maanden van 1866 13,791.13 Opbrengst Gast huis 19,867.12a Opbrengst van het Badhuiswaar tegen eene grootere uitgaaf49,027.90 -- 86,033.70» Totaal in kolom 17 ƒ1,230,057.01}- (1) De hier bedoelde heffing is die op de publieke huizen en vrouwen. (2) De heffing van accijnsen had in 1866 slechts over dc vier eerste maanden van het jaar plaats. (3) Dit bedrag is zamengesteld uit: ƒ21,000.00, Subsidien van het Koninklijk Huis voor den Franschen schouwburg. 301.25Bijdrage van particulieren in de verplegingskosteu van krankzinnigen (4) Aan de bank van leening is /20,00C ter leen verstrekt, en door haar is die som weder i terug betaald. Aandeel der I Gemeente I'S in de opbrengst 7 van ’s Rijks "g f 128,911.12» Gedeelte eener leening van ƒ180,000 voor den bouw van twee zalen bij het Gemeente- Badhuis. Opcenten op - J:4 belastingen. OJ -o personele be- -o q lasting. q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 91