I I 4 o •E 5 Werkelijke Uitgaven in 1866. f r r f w f 1 o -= o t o o Bijlage I. Nadeelige Landbouw Perceptiekosten Bestuur Rente van Totaal o Restitutie - Nationale Kerkelijke Medisohe sloten Gemeente- Schuld- Geld- nijverheid Lasten. Schuttery. der Armwezen. en Gemeente- der AANMERKINGEN. kosten. Militie. zaken. politie. van vorige politie. belegging. aflossing. en kwade Gemeente. schuld. Uitgaven. O diensten. handel. 4. 5. 3. 8. 9. 10. 2. 6. 11. 12. 1. 7. 21. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 13. 2,518.39 9.60 f 6,095.78* 1,113.15 1°. ƒ16,400.17 12,627.56 54,768.35* 113,626.00 68,641.72 43,491.47 f 1,161,380.53* 28,493.13* 5,365.00 f 6,800.00 a a a a a a a a a b 'i 6 b 7,349.71 11,790.95* b b b b f 2,814.62 b (6) 4,945.564 e 908.30* 2». 59,599.77 10,823.85 2,833.41 13,005.00 58,661.98 24,657.41* c c c c c c e f 1,161,380.53* (2) 22,504.24 d d 21.875.67 114,4O8.O3J d 2,166.76 3°. 62,999.47 b e e c 8,224.64* 5,323.66| 4°. 157.288.68j 9 c 5». c 1,890.94 8°. 64,040.66 ƒ16,400.17 135,591.20 9.60 1,113.15 7,446.16 29,968.19*- 12,627.56 69,392.72 214,816.74 198,451.76* 1,161,380.53* 2,814.62 393,170.40* 43,491.47 23,921.78 6,800.00 f 5,365.00 Uitkeering van gelden, voor anderen in ontvangst genomen. 48,498.76*. 12,991.67| 26,182.474 651.82 c d a b c d a b Onderhond van eigendommen en kosten van openbare werken en inrigtingen niet in de vorige rubrieken be- 23,921.78 (7) (4) De restitutie van onderstand is vervat in het sub sidie van het Burgerlijk Armbestuur, dat opgenomen is onder lett. a. 442.07 (1) a <n CJ e -75 •n o a b a b 41,720.45 (5) S 'T3 'O Q a -3 3 V -c 9 O a b 11,049.90 (2) 461.66 3 o ""S O g - o ~z a ju o ~z 1866 bedragen in f 1,220,042.51* a ^3 O g 8 -g a O o» -3 5 ns o a sa - e ~z g -ê O a «D 3 u H o TL u s o •3 cj 'O •3 O a a aj u O Pensioenen lijfrenten, wacht gelden, toelagen aan oud-ambtenaren en aan weduwen van ambtenaren. a’ CU '3 O) -o I a O s o o 6°. (3) 36,058.23| 7». Onderwijs kunsten en wetenschappen "g en openbare vermakelijk heden. 0 8 ’E grepen (metinbe- grip der kosten - van aankoop der benoodigde gronden). 14. (5) Ook de geneeskundige armverzorging is vereenigd met het Burgerlijk Armbestuurmen heeft onder deze ru briek alleen de kosten van het Gasthuis gebragt. (1) Kosten van de openbare te koop aanbieding van gronden en proceskosten. (2) Het onderhoud der gebouwen is in een post vervat en derhalve kunnen hier geene afzonderlijke sommen daar voor worden opgegeveu. (3) Onder dat bedrag is eene som van ƒ18,950 wegens den bouw eener nieuwe bewaarschool. De uitgaven in de Rekening van totaal Daaronder zijn de navolgende posten begrepen Wegens betalingen over vroegere jaren1,300.28 Aan schadeloosstelling voor den aannemer Mabtijn. 2,200.00 De uitgaven voor de ex ploitatie van het Badhuis55,161.70 g *8 *E GJ posten. (7) 20,000.00 aan de Bank van Leening ter leen verstrekt 3,921.78 waarvoor inschrijving op het Grootboek is aangekocht. (6) Er is in de Rekening geen onderscheid gemaakt tusschen de onder b en c bedoelde gebouwen; derhalve verwijst men hier naar lett. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 92