de doelmatig - behoorlijke luchtverver- d’hóte aangezetendie daaraan ruim plaats vonden en naar be- hooren konden worden bediend; de Commissie is overtuigd, dat een nog grooter aantal zoude kunnen worden verwacht; het geen zich kan laten voorzien, wanneer de uitbreiding van het Ge- meentebadhuis te Scheoeningen in het Buitenland nog meer zal bekend worden. Bij vergelijking met vorige jaren is de opbrengst der tafel zeer vooruitgegaanhetgeen voorzeker aan heid van het locaal mag worden toegeschreven. De inrigting der keukens met garde-manger alsmede wijnkelders hebben zeer goed voldaanhieromtrent is geen enkele klagt bij Uwe Commissie vernomen. Alhoewel de beide zalen dit jaar niet geheel zijn afgewerkt en bepaaldelijk niet zijn geschilderd uit vrees voor nog voortdurende vochtigheid der muren, is toch de bouw zelf door de bezoekers zeer geroemd, en is er ook veel gebruik gemaakt van de kurzaal door de badgasten en overige bezoekers. Enkele opmerkingen, bijv, gemis aan sching zijn door de Commissie aan de Commissie van Fabricagie medegedeeld, die met bereidwilligheid beloofd heeft, daarin zoo goed mogelijk te voorzien. Ofschoon het gebruik der kurzaal nog slechts als eene proef neming kan worden beschouwd, is haar niet ten duidelijkste ge bleken, voor zoover ze gebruikt is voor het eigenlijk doel, waartoe ze bestemd is. Vooral in den nazomer en herfst was zij des avonds het uit- spanningsoord waar tal van badgasten bijeenkwamen tot een aan genaam onderling verkeer. De afwisseling van concerten, comedies, bals enz., die in die zaal onder directie van den ijverigen Heer Botgorschek zijn gegeven, hebben veel bijgedragen om het verblijf voor de bad gasten te Scheveningen zoo aangenaam mogelijk te maken. Uwe Commissie kan niet nalaten te vermelden, dat de tooneel- voorstellingen in de kurzaal alhoewel met vele moeite en niet zonder kosten ondernomen, aanvankelijk zijn geslaagd en aan de verwachting hebben voldaan. Vooral te dezen aanzien kan de verkregen ondervinding nog beteren uitslag voorbereiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 94