het badsaizoen in 1867 de Terwijl het kapitaal der in den kelder van het Gemeentebadhuis voorhanden wijnen bij het sluiten van het badsaizoen in 1866 be droeg de somma van4762.68 en bij de sluiting van Zij mag vertrouwen dat indien eenmaal de kurzaal zal zijn af gewerkt het bezoek zal toenemen hetgeen voor een deel de kosten zal vergoeden. De binnenbaden waaraan, op aanwijzing van den Heer Bad doctor, nog eenige verbeteringen en uitbreiding zijn aangebragt, hebben, behoudens eenige opmerkingen door dien Heer aan Bur gemeester en Wethouders medegedeeldaan de verwachtingen voldaan. De Commissie mag alzoo haren dank niet onthouden aan den ontwerper van het nieuw gebouwde gedeelte, de Heer W. C. van dek Waeyen Pietebszen, Architect dezer Gemeente. De som van 38,000 tot het verkoopen van mobilair enz.is in den loop van dit jaar geheel besteed. De Commissie vermeent dat thans het ameublement, van het Badhuis zoowel w'at de lo geerkamers betreft, als de nieuwe zalen in een toestand is ge- bragt, die aan alle billijke eischen voldoet. De Commissie mag hierbij voegendat de meeste familiën bij het verlaten van het Hotel hunne tevredenheid hebben te kennen gegeven over de netheid en doelmatigheid van dat ameublement. De uitgaaf voor de vermeerdering van stoelen en tafels voor het terras ten gevolge van de groote uitbreiding van dat terrein, is bewezen zeer gewenscht te zijn geweest. Ook nu nog kwamen er op enkele dagen door den toevloed van bezoekers te kort. De gazverlichting, zooals die op het oogenblik is aangebragt met de laatstelijk gegeven uitbreiding in de nieuwe zalen en aan de voor- en achterzijde van het Badhuis, heeft almede zeer vol daan en in eene wezenlijke behoefte voorzien. Overgaande tot het punt van de exploitatieis te vermelden dat de ontvangsten hebben bedragen de somma van ƒ125,818.40 en de uitgaven de somma van- 109,138.16^- zoodat de administratie sluit met een voordeelig saldo vanf 16,680.234

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 95