5219.68 457.00 16,680.23| 457.00 somma van- Dus dit jaar eindigt met een meerder bedrag aan wijn van Dientengevolge moet het voordeelig saldo van vermeerderd worden met het bedrag der meerdere hoeveelheid aan wijnzijnde zoodat dan de exploitatie sluit met een saldo van Vergelijkt voordeelig 17,137.234 men de totale ontvangst van het exploitatiejaar 1866 hetwelk bedragen heeft de som van ƒ49,027.90, met die over het afgeloopen badsaizoen, dan heeft dit laatste aan ontvangsten meer opgebragt de som van f 76,790.50. Niettegenstaande deze aanzienlijke ontvangst is Uwe Commissie in hare verwachtingen eenigzins teleurgestelddewijl het veelvuldig gebruik van de table d’hóte, de vele bijzondere diners, het druk bezoek van het terras, bij buitengewone muzijkuitvoeringen en vuurwerknog hooger inkomsten had doen ramen. Hoofdzakelijk is die teleurstelling toe te schrijven aan het ongunstige weder van den voor- en inzonderheid van den nazomer, die gewoonlijk fraai weder oplevert, dat veel bezoek medebrengt. Het ongunstige weder van het najaar heeft niet alleen nadeelig gewerkt op de zeebaden en het terrasbezoekmaar had ook invloed op de kamerhuur. De Commissie gelooft niet overdreven te zijn in hare berekeningenindien zij het door deze omstandigheden minder ontvangen bedrag stelt op p. m. 15,000. Bij deze finantiële beschouwing moet ook niet uit het oog ver loren wordendat de uitgaventen gevolge van de groote uit breiding van het etablissement, dit jaar aanzienlijk hooger zijn geweest, door vermeerdering van bediendenpatent- en personele belastingengazlicht enz.te veel om hier te vermelden. Ten aanzien der uitgavenkan de Commissie de verzekering geven, dat het toezigt van dien aard is geweest, dat gepaste zuinigheid en overleg steeds in het oog zijn gehouden. De Commissie rekent het zich van een aangenamen pligt haren dank toe te brengen aan den ijver van den Directeur en de goede zorgen van den Boekhouder, wier beider taak door de grooteuit-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 96