I 3 a. b. Bij voortduring wordt hel nut ondervonden van deug delijke en met juistheid bijgehouden registers van bevol king; de medewerking, die daarvoor van de Ingezetenen gevorderd wordt, werd over het algemeen naar wensch verleend, en niet minder valt op de hulp te roemen, door de Afdeelingscommissarissen en Wijkmeesters ter dezer zake verleend. Hierdoor was het mogelijk, de registers geregeld bij te houden en op die wijze konden dan ook in ruime male de vruchten van dit werk genoten worden. De sterfte bedroeg in het afgeloopen jaar 1 op 42.92, terwijl zij in 1866 beliep 1 op 27.86 en in 1855 1 op 43.12. Onder het cijfer der sterfte zijn 62 overledenen aan de Cholera, welk getal geen belangrijken invloed op dat cijfer uitmaakt. Het verschil der cijfers van de geboorte en der sterfte, voorkomende op pag. 1 en 2, is daaraan toe te schrijven, dat onder de eerstgemelde cijfers ook zijn opgenomen de elders uit alhier wonende ouders geborenen en zij die hier woonachtig waren, doch elders zijn gestorven. De Bijlagen A tot en met F hebben betrekking tot de bevolking. Het bijhouden der registers van den Burgerlijken Stand en van de bevolking heeft tot de volgende opmerkingen geleid Deze registers werden met de voorgeschrevene alpha- betische tafels zonder bezwaar bijgehouden, doch bij de toeneming der bevolking en de daardoor steeds vermeer derende zegelkosten wordt de vrijdom daarvan meer en meer gewenscht. r REGISTERS VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. REGISTERS VAN BEVOLKING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 9