ft ii HOOFDSTUK TI. a. 5 1 5 De keuzen voor het lidmaatschap 1 1 2 I 4 1 1186 11271 nieuw register aan te leggendat aan de gestelde eischen voldoet. Ofschoon de aanbouw van nieuwe percelen niet zoo groot was als in vorige jaren breidde de kom der Ge meente zich toch in 1872 weder eenigermate uit. 323 percelen werden bijgebouwd, en slechts 33 percelen'wer den afgebroken of vervielen door verbouwing en vereeni- ging; de vermeerdering van 290 deed het cijfer der ge- nommerde percelen van 15,987 klimmen tot 16,277, en dus in gelijke mate als het bevolkingscijfer, namelijk met 1.8 percent. Verkledingen. Het getal kiezersvolgens de kiezerslijsten gesloten in het jaar waarover het Verslag looptbedroeg voor Leden van de Tweede Kamer der Staten - Generaal1972 voor Leden der Provinciale Staten 1968 voor Leden van den Gemeenteraad. 3219 van den Gemeenteraad zijn aangewezen in den hieronder volgenden staat 4 b. Getal Naam Dag- blaneo teekening briefjes der het jaar verkiezing. gekozen Raadslid. 1872. 1 2 5 1115 845 629 537 31 11 26 April 1872. 31 Julij en 14 Aug. JL872. Getal uitgebragte stemmen bij de 1502 1505 5 540 469 (471 ■i eb S.5 2 S 8 S 01 17 January Jhr. J L. C. Pompe van Meerdervoort F. N. de Charro Jhr. Mr. B. C. de Jonge Mr C. van Bell A. P. Godon "■s tb .5 fc g JS g I 11 5 5 Getal geldige stemmen op eiken i verkozene uitgebragt bij de C. S ■g van elk gedurende 1031 1186 1127 en voornamen Getal briefjes om andere I redenen van onwaarde verklaard 1 bij de .E S 00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 10