Bijlage I. ’s Gravenhage, 28 Maart 1873. Geschenken. a. De Commissie van beheer over de geschied- en oudheidkun dige verzameling betrekkelijk ’s Gravenhageheeft de eer U aan te bieden haar verslag over 1872. Gelijk vroegere, zoo zal ook dit verslag zich hoofdzakelijk bepalen tot eene vermelding van de geschenken en van de voornaamste der aangekochte voorwerpen, uit welke lijst U blijken zaldat de verzameling weder niet onbelangrijk is aan- gevuld. De tegenwoordige goede gelegenheid tot bezigtigen, de aanwezigheid der schilderijen van moderne kunst in hetzelfde gebouwde meerdere bekendheidwelke het Gemeente-Museum van lieverlede verkrijgt, het een met het ander lokt meer dan voorheen tot bezoek uit, zoodat het afgeloopen jaar mag wijzen op een getal van ongeveer 2300 personen die het Museum be zochten. Eene schilderij (bloemstuk)vervaardigd door Maria Margaeetha van Os, geboren te ’s Gravenhagedochter van Jan tan Os, een verdienstelijk schilder, den 13 February 1808 te ’s Gravenhage overleden, en eene zuster van de beroemde schilders G. J. van Os wiens bloem en fruitstukken algemeen gekend en bewonderd zijn en P. G. van Oslandschap- en beestenschilder. Deze schilderij is geplaatst in het Museum van moderne kunst. (Geschenk van de Vereeniging ter beoefening der ge schiedenis van 's Gravenhage.) b. Twee schilderstukkenbevattende de portretten van artisten en letterkundigen, waaronder eenigen, die hier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 108