J I -- OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan- Artikelen. Artikel. Onderdeel. - merkingen. Onderdeel, j Artikelen. Artikel. 1,221,748.22 Transport het Rijk de Provincie f 31,200.50 13,833.32 45,033.82 Geldleeningeu. 12,180.31 10,608.20 j 3°. 4,307.67 73,991.90* 4°. 76,267.37 l 9 20,404.20 21,761.79*] Politieregten en verdere inkomsten Onderdeden in de artikelen begrepen. 1,337.58* Afkoop van aan I Af ki de gemeente ver-; hi schuldigde lasten. j f 1,319,777.38* S u P-. a, g 'i ransporteref 1,459,207.31 marking I j I 1’. Transport ƒ1,319,777.38* b. Giften, legaten enz, c. Opbrengst gasthuis. d. Bijdrage schouwburg. Restitutie van uitgezette kapi talen. Onderdeden in de artikelen begrepen. Rentegevende(bijv.inschrij-i vingen op het Grootboek,; i landerijen enz.) dan wel: \f 72,654.32 b. voor de publieke dienst be stemd (eene oude schooleen deel van publieke wegen of j wateren oud materieelals meubelen equipementstuk- ken, enz.) Subsidiën en andere bijdragen in de kosten der gemeentehnishou- ding. a. Subsidiën van a. Boeten aanhalingen, op brengst van straatvuil haardaschpuinsteiger- aardeenz.opbrengst van niet gereclameerde, gevon den of in beslag genomen voorwerpen (van geschut vee), enzf 21,761.79$ I b Opbrengst van de bank van leening, afkoop van per-! soonlijke diensten. (Artt. 192 en 193) 8 en bedoeld in art.238! (art. 240). mop van tienden, vaste, huren, grondpachten, enz. 20,404.20 i haven-kraan-, sluis-, dok-, I boom-en veergelden, wik-, meet-en keurloonen, j oj voor banken of staan-1 plaatsen in hallenop mark- j i ten en der gelijke openbare i plaatsenbegrafenisregteu j en andere inkomsten uit de' begraafplaats, heffing voor het gebruik van openbare I wegen en wateren (precario), heffing wegens het schutten) van vee, dekgeld (inkomsten uit de gemeentelijke stieren-j houderij)inkomsten voor, het luiden der klokken f 49,171.19 ló. Schoolgelden: voor lager onderwijs I 2°. voor middelbaar onder wijs voor het onderwijs op i de latijnsche scholen alle overigej school gelden Opbrengst van a. verkochte eigen dommen. Regten, loonen'a. Weg-straat-brug-, kaai-, andere geldenv j^i, ij OQQ: weeg- gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 114