h- I1 bedrag per f f 1- in er kingeMc i I BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER Aan- Artikel. Aan- Onderdeel. I Artikelen. Artikelen. Onderdeel. werkingen. Artikel. ƒ1,459,207.31 i Transport 15 697.64 66 00 5,816.29 2.93 1,451.76$ 1,451.76$ transporters -1-- 5,052.65 ƒ1,459,207.31 j Onderdeelen in de artikelen begrepen. f 1,466,475.361 2,444.16 b. Voor politie (bijdrage in de kos*en van het huis van be waring verhaalde vervol- gingkosten, enz.) Voor lasten(teruggevorderde'i grond-, polder- en andere^ lastenwelke door de huur- ders of gebruikers der be-‘ trokken gronden en erven moeten vergoed worden, ver haalde proceskosten, enz. g. Voor betaalde voor Breda 2,605.56 d. Voor wegen en andere open- bare werken (bijdragen van| andere gemeentenvan pol- derbesturenparticulieren enz., in de kosten van aanleg en onderhoud van wegen, vergoeding van de gazfabriek voor straatwerk bij het leg gen of verleggen van gaz- pijpen enz.) 5,052.65 ƒ1.459.207,31 Onderdeden in de artikelen begrepen. Gelden voor anderen in ont vangst genomen. reiskosten oud-krijgers naar Restitution en a. Voor armwezen (restitution verdere bijdragen. van gemeente- en armbestu ren teruggave van verple- gingkosten van bedelaars, bedrag van hetgeen op nala tenschappen of pensioenen van b dedden of verpleegden is verhaald, enz.) .\f c. Voor onderwijs .(bijdragen van andere gemeenten voor ouderwijs van aldaar wo-‘ nende en in de gemeente ter school gaande kinderenver kochte schoolbehoeften) I Transport .\f f.Voor militie, kazernering en inkwartiering (restitutie van kusten door het Kijk,, enz.) I Onvoorziene ont-f vangsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 115