I *i -i p I f f f Jas OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan- Artikelen. werkingen. merkingi Onderdeel. Artikel. Artikel. Artikelen. Transport. f 1 17,207.17 2,869.18* 58,242.85 12,685.35 2,776.01 ll,361.30j 42,065.04 Restitntiekosten. Medische politie. 7,430.081 f 5,779.25 5,779.25 Transporieref 128.978.58J Transporiere. f 10,627.38- I 2 i Bestuur der ge- j meente. Onderdeelen in de artikelen begrepen. I Nadeelige sloten I van vorige diensten 7,430.084 81.I34.29J 3 jlasten. 81,134.29ji b. Buitengewone onkosten, als: kosten van geldleeningen kosten vallende op den ver- I koop van eigendommen proceskosten I Perceptiekosten jen kwade posten. v I i •s g S a. Aandeel der gemeente inde kwade posten op Rijks per sonele belasting, (Wet 20 December 1865Staatsblad n° 139) Onderdeelen in de artikelen I On4erjeei begrepen. 73,704.21 Jaarwedden van en toelagen aan keurmeesters en verdere beambten en aan commissiën. Keuring van levensmiddelen en slagtvee. Kosten van drink water. Toezigt op de prosti tutie a. Jaarwedden van burge-i meester, wethouders, secre taris en ontvanger,presen tiegeld der raadsleden. Jaar wedden van en toelagen aan ambtenaren en bedienden ter secretarie en aan wijk- en buurtmeesters, schrijfloonen, kosten van aanplakken en omroepen b. Onderhoud (of huur) van het gemeentehuis en kosten van huisraadverwarming en verlichting. Schrijfbe hoeften en drukwerk. Aan koop van boekwerkenbla den en tijdschriften. Kosten van het archief. Zegels van betaling- eu verantwoor- dingstukken. Briefporten’ en vrachtenj a, Grond-dijk- en polder- lasten, vaste huren van beklemde grondenkosten vallende op verhuringen en verpachtingenontvangsten van renten, braudassarantie van gebouwen en alle overige lasten, waarmede de eigen dommen en inkomsten zijn bezwaard. c. Verkiezingen, kadastrale) stukken, burgerlijke stand; I en bevolkingregisters b. Ontvangloon der opcenten e op de hoofdsom der grond belasting. Aandeel der ge meente in de kwade posten. c, Ontvangloon der opcenten op de hoofdsom der per sonele belasting. Aandeel der gemeente in kwade posten P Kosten van perceptie der plaatselijke belastingen (niet] die der zoogenaamde hettin-l gen welke begrepen moeten worden onder de kosten der betrokken publieke werken. Zoo zullen de jaarwedden van tolgaarders op den post wegen, die van sluiswachters op den post sluizenenz., die van marktmeesters op den post markten moeten gebragt worden.) Kosten 1 van vervolging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 117