Is IJ III J merkin/ I OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan- Artikelen. Artikel. Onderdeel. merkingen. Onderdeel. Artikelen. Artikel. f 128.978.58k Transport f 323,299.37 f 53,954.19J f 91,211.02 45,105.96| 20,124.204 70,198.124 437.37 f f 12,350.064 9,907.81 b. Toelagen 37,219.96 c. Andere uitgaven Transportere f 146,187.93 f 323,299.37 f 323,299.37 Trnnsporiere i 9 Schutterij. 10 iKerkelijke zaken. Onderdeelen in de artikelen begrepen. c. Subsidiën I scholen 7 (Gemeente politie. I steu schappen. aan predikanten, pastoors, kapelaans, kosters, organisten 12,350.0611 a. Subsidiën voor bouw ofI herstel van kerken en pasto-1 1 riënI d. Bijdragen aan andere ge meenten voor onderwijs j aldaar verstrekt aan kinderen, 1 die binnen de gemeente! wonenI 437.37 Onderdeelen in de artikelen begrepen. b. Onderhond (of huur), aan- en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond 8 'Nationale militie.; Loting, transport, inspectie, enz. Kazernering, inkwar- I tiering e. Alle overige uitgaven, als:' schoolmeubelenschoolbe-; hoeften, verwarming en verlichting. Kosten der j plaatselijkeschoolcommissiej kosten van prijsuitdeelingen.i van normaallessen, van vergelijkende examens. Kos-i ten vallende op het innen der schoolgeldenI .2°. Middelbaar onderwijs: a. Jaarwedden en toelagen aan j het onderwijzend personeel, bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers. Onderwijs, kun-11°. Lager onderwijs: en weten-; irt. Jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend personeel vergoeding voor gemis van vrije woning; bijdragen tot de pensioenen van oud- onderwijzers I Transport a. Algemeene politie. Jaar-I i wedden van en toelagen aan den commissaris van politie, veldwachters,politieagenten, nachtwakers enz. Kosten van wachthuizen met die van verwarming en verlich ting. Bureaubehoeften. Kos- ten van het huis van be waring en bezoldiging van den cipier. Kosten van trans- port en verpleging van politiegevangenen. Geheime i kosten van politie i b. Kosten van de brandweer. I Jaarwedden van brand- meesters en hooistekers Aankoop en onderhoud van brandbluschmiddelen c. Kosten der straatverlichting 181,533.35 aan bijzondere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 118